Vybrané ukazovatele kvality vody v bazéne

 PH vody

Hodnota pH vody je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vody. Vyjadruje jej kyslosť alebo zásaditosť, pohybuje sa v rozsahu 1 – 14. Neutrálne roztoky majú pH = 7. Hodnoty vyššie > 7 vyjadrujú zásaditosť, nižšie < naopak kyslosť.

Pitná voda by mala mať pH medzi 6,5 až 9.Ideálna hodnota pH pre bazénovú vodu je 6,8 – 7,2.Podľa vyhlášky upravujúcej požiadavky na kvalitu vody  vo verejných bazénoch je ustanovené rozmedzie pH 6,5 – 7,6.

pH vody vyššie ako 7,8 spôsobuje tvorbu minerálnych zákalov, tvorbu vodného kameňa a charakteristických zrazenín. Zapríčiňuje zvýšenie obsahu viazaného chlóru, intenzity zápachu po chlóre a  tiež vyššej dráždivosti vody.  Nižšie pH spôsobuje koróziu  kovových povrchov a pri dlhotrvajúcom pôsobení poškodzuje povrchy bazénov.

Dôležitým poznatkom je, že hodnota pH ovplyvňuje účinnosť  a rozpustnosť použitých dezinfekčných prostriedkov, ako aj ostatných prípravkov na úpravu vody.

Chlór (voľný a viazaný)

Na dezinfekciu bazénovej vody sa používa chlór v tekutej, tabletovej alebo plynnej forme. Jeho aplikáciou do vody vzniká chlór voľný, alebo viazaný.

Koncentráciu chlóru pre sústavnú dezinfekciu je nutné udržiavať v rozmedzí od 0,3 – 0,6 mg/l (ppm). Kontrolu obsahu chlóru je potrebné vykonávať pri neustálej prevádzke minimálne 1x týždenne, pri veľkej prevádzke a v období tepla častejšie. Pred meraním je dôležitá kontrola a úprava hodnoty pH!

Množstvo chlóru, ktoré je potrebné na dezinfekciu bazénovej vody závisí od pH,  teploty vody a vzduchu, počte kúpajúcich sa a intenzite zrážok.

Voľný chlór

sa uvoľňuje do vody rozpustením chlórových prípravkov na dezinfekciu a je najúčinnejšou formou chlóru vo vode. Pri koncentrácii do 3 mg/l má hlavný dezinfekčný účinok, nie je dráždivý pre ľudský organizmus, voda nezapácha  a nie je dráždivá. Reakciou voľného chlóru s organickými nečistotami, hlavne obsahujúcimi dusík (moč, pot…), vzniká chlór viazaný. Jeho vyššia koncentrácia spôsobuje dráždivosť vody a zápach po chlóre. Je škodlivý pre ľudský organizmus a pôsobí ako karcinogén! Možným riešením na odstránenie viazaného chlóru je superchlorácia. Prevádza sa zvýšením hladiny voľného chlóru na 10 násobnú hodnotu. To znamená, že ak je napríklad nameraná koncentrácia voľného chlóru 0,6 mg/l, celkový chlór je 1,1 mg/l, potom obsah viazaného chlóru je 1,1 – 0,6 = 0,5 mg/l. V tomto prípade je potrebné na odstránenie viazaného chlóru vodu prechlórovať na 5 mg/l. Viazaný chlór sa týmto spôsobom rozloží na voľný chlór a plynný dusík, ktorý z vody vyprchá

Bróm

Aktívny bróm sa používa na dezinfekciu vody vo vírivkách a vodách, kde sa teplota pohybuje okolo 35 – 37°C. Chlór je v tomto prípade ťažšie udržateľný v požadovanej koncentrácii. Bróm je účinný proti baktériám, vírusom a plesniam a odstraňuje organické látky vo vode na základe oxidácie. Bróm v porovnaní s chlórovými prípravkami nezapáchajú a nedráždia pokožku a oči, neobsahuje vápenec, má neutrálne pH a môže sa používať bez ohľadu na tvrdosť vody. Odporúčaná koncentrácia brómu pre vírivky je v rozmedzí 3 až 6 mg / l, pre bazény 2 – 4 mg/l. PH je potrebné udržiavať v intervale 6,8 – 7,2. Odporúča sa vykonávať kontrolu koncentrácie brómu v prvom týždni raz za dva dni, následne pri overení dávkovania 1-2 krát za 14 dní.

Kyslík  O2

Stanovenie obsahu aktívneho kyslíka (kyslíka viazaného v peroxidoch) sa využíva pri starostlivosti o bazénovu vodu ošetrenú použitím tzv. kyslíkovej chémie. Tj. dávkovanie peroxidu vodíka, peroxosíranu draselného alebo iných peroxozlúčenín. Pokiaľ nie je v návode stanovené inak, doporučuje sa rozmedzie koncentrácie aktívneho kyslíka 4 – 20 mg/l, pričom za optimum sa považuje rozsah 8 – 18 mg/l. Hodnota pH bazénovej vody sa doporučuje v rozmedzí 7,0 – 7,4.

Najskôr sa upravuje hodnota pH (pH+ alebo pH-) a následne sa upravuje hodnota kyslíka. Hodnotu treba upraviť iba smerom nahor, ak je vysoká, neznižuje sa. Za pár dní klesne sama.

Výhodou použitia aktívneho kyslíka je, že nemá žiadny zápach, je obzvlášť šetrný na pokožku, ktorá sa po kúpaní nevysušuje a vlasy sa neštiepia. Je nepenivý a má neutrálnu hodnotu pH. Neobsahuje ťažké kovy, preto nevzniká riziko vzniku kovových škvŕn. Je kompatibilný s chlórom, t.j. môžete kedykoľvek prejsť na úpravu chlórom alebo nárazové chlórovanie. Poskytuje dôkladnú a spoľahlivú dezinfekčnú ochranu, je taktiež zahrnutá, prevencia tvorby rias.

Kyselina kyanurová

Známa tiež ako stabilizátor alebo kondicionér. Znižuje straty chlóru vo vode spôsobené priamym UV slnečným žiarením. Ak nezabránime počas dňa intenzívnemu pôsobeniu slnka priamo do bazéna (napr. UV roleta), tieto straty narastajú. Jednou z možností je pridať do vody čistú kyselinu kyanurovú, ktorá zabráni strate až 75% chlóru.

Celková alkalita – M

Vápenatá tvrdosť

 Vodu, ktorá obsahuje väčšie množstvo rozpustených solí vápnika a horčíka, nazývame tvrdá voda. Podľa obsahu aniónov kyselín rozlišujeme prechodnú (uhličitanovú) a trvalú tvrdosť vody, ktorú spôsobujú najmä sírany.

Prechodnú tvrdosť vody zapríčiňuje rozpustený hydrogénuhličitan vápenatý a horečnatý. Počas zohrievania vody sa  hydrogénuhličitan vápenatý rozkladá na oxid uhličitý a málo rozpustný uhličitan vápenatý:

Ca(HCO3) ———> CaCO3  + H2O + CO2

Celková tvrdosť

Je dána obsahom alkalických látok obsiahnutých vo vode a jaj forma závisí od pH. Správne rozmdezie celkovej alkality je 100 – 175 mg/l, čo umožňuje udržanie pH bazénovej vody bez použitia chemikálii.

Prechodná a trvalá tvrdosť vody tvoria spolu celkovú tvrdosť vody.  Tvrdosť vody sa v praxi hodnotí stupnicami tvrdosti vody – mäkká, stredne tvrdá (optimálna), tvrdá, príp. veľmi tvrdá – v ktorých je zahrnutá celková tvrdosť vody.

Chloridy

Chloridy sú jedným zo štyroch hlavných aniónov v našich vodách (spolu s hydrogénuhličitanmi, síranmi a dusičnanmi). Jedná se o nejbežnejšiu formu výskytu chlóru vo vodách. Chloridy sú hygienicky nezávadné, ale ich väčšia koncentrácia zvyšuje agresivitu vody voči materiálom, s ktorými  táto voda prichádza do styku. Znalosť koncentrácie chloridov v bazénovej vode je nevyhnutná.

Meď

Niektoré prípravky pre údržbu bazénovej vody obsahuje stopy medi (Cu), preto je dôležité tieto hodnoty čas od času skontrolovať. Maximálne povolené hodnoty medi v bazénovej vode nie sú určené,.

Ukazovatele kvality bazénovej vody