Chlór ako prostriedok dezinfekcie vody

Chlorácia je dávkovanie plynného chlóru, chlórnanu sodného, alebo vápenatého do vody. Chlór ako prostriedok dezinfekcie sa požíva takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Veľkosť dávky chlóru závisí od zloženia vody (spotrebe chlóru) a na dezinfekčných limitoch.

Chlór je najrozšírenejšia dezinfekčná látka, používaná na celom svete. Výhodou je rýchly účinok, široká dostupnosť, ľahká aplikácia a široký rozsah použitia.

 • chlór je účinný dezinfekčný prostriedok na zabezpečenie hygienickej nezávadnosti pitnej a bazénovej vody
 • dezinfikuje vodu nielen v mieste dávkovania, ale aj na trase vodovodného potrubia alebo priamo v bazéne
 • má okamžitý rezidentný účinok
 • pri dodržaní limitov koncentrácie v dezinfikovanej vode je pre ľudský organizmus neškodný

Plynný chlór

 • pri normálnom tlaku a teplote sa vyskytuje iba vo forme plynu
 • svetlozelený, jedovatý, vysoko agresívny plyn
 • je 3x ťažší ako vzduch, klesá k podlahe a usadzuje sa v najnižších miestach
 • má silné oxidačné účinky

Kvapalný chlór

 • je pri zvýšenom tlaku a určitej teplote stlačený plynný chlór
 • je to žltozelená tekutina
 • výška tlaku je závislá na teplote, napr. pri 15 až 20 oC je pre zmenu skupenstva potrebný tlak 5 až 6 barov
 • je plnený a skladovaný v tlakových oceľových fľašiach s obsahom 45, 60, 65 kg, alebo v oceľových sudoch s obsahom 400, 500, 600 nebo 1.000 kg
 • kvalita dodávaného chlóru do bazénov a vodární je 99,98 % čistého chlóru

Chlórnan sodný

 • nazýva sa tiež ,,kvapalný chlór“
 • je to vodný roztok chlóru
 • po nasýtení chlórom obsahuje maximálne 15% aktívneho chlóru (150 g Cl/kg),
 • vzniká pri výrobe plynného chlóru ako odpad, pri neutralizácii plynného alebo kvapalného chlóru, či sýtením hydroxidu sodného s koncentráciou asi 25%
 • veľmi rýchlo degraduje pod vplyvom teploty, času svetla. Aktívny chlór vyprcháva a znižuje sa tak jeho koncentrácia.
 • je dodávaný v 20, 30, 50 alebo 60 litrových bareloch, ako aj v 1.000 litrových kontejneroch
 • pri styku s kyselinami prebieha okamžitá reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje plynný chlór
 • je silne zásaditý, zvyšuje vo vode pH, ktoré je nutné následne korigovať

Chlórdioxid (oxid chlorčitý)

 • je to jedovatý  plyn, ktorý má pri teplote okolo 20oC jantárovú farbu
 • je nestabilný, a preto sa najčastejšie vyrába až v mieste spotreby
 • má silný oxidačný a dezinfekčný účinok v širokom rozsahu pH vody
 • oproti chlóru vykazuje perfektné výsledky pri boji s legionellou a likviduje biofilmy
 • netvorí vedľajšie produkty – chlorfenoly
 • nereaguje s amino zlúčeninami

Kedy a aký chlór použiť

Pre dezinfekciu vody vo verejných bazénoch, kúpaliskách a aquaparkoch je vhodný plynný chlór.

Pri obehovom množstve cirkulačnej vody v systéme od 150 m3/hodinu je vhodné použitie plynného chlóru.

Pre dezinfekciu vody v súkromných a malých verejných bazénoch je vhodné použiť chlórnan sodný.

Pre dezinfekciu surovej vody ( zo studní, vrtov) je v závislosti od objemu vhodný plynný chlór, alebo chlórnan sodný (napr. SAVO 5%, chlórnan sodný 15%).

Pri boji s legionellou dosahuje perfektné výsledky chlórdioxid,

 

Ekonomické hľadisko

Pri použití chlórnanu sodného nie je potrebné budovať samostatnú miestnosť a systém zabezpečenia je jednoduchý

Pri použití plynného chlóru sú investičné náklady vyššie, je treba vybudovať chlórovňu podľa zvláštnych predpisov. Návratnosť investície, vrátane nákladov na pravidelné revízie je 2 až 5 rokov

Použitie plynného chlóru je 3 až 4 krát lacnejšie ako používanie chlórnanu sodného

Výhody plynného chlóru

 • na chloráciu sa využíva skoro 100% čistý plynný chlór
 • dávkovanie neovplyvňuje pH vody a preto je nižšia spotreba prípravkov na úpravu pH
 • pH sa reguluje ľahšie
 • znižuje sa zaťaženie vody veľkým množstvom chemikálií
 • pri veľkých objemoch vody zabezpečuje plynný chlór dostatočnú dezinfekciu bazénovej alebo pitnej vody
 • jednoduchá manipulácia

 Nevýhody plynného chlóru

 • vyššie nároky dodržiavanie bezpečnosti a manipulácie s plynným chlórom a na školenie obsluhy,
 • pravidelné revízie systému a vykonanie tlakovej skúšky rozvodov plynného chlóru
 • povinnosť vybavenia chlórovne  bezpečnostnými a ochrannými pomôckami (maska, filtre atď.)
Chlór ako účinný prostriedok dezinfekcie pitnej a bazénovej vody.