Chlór ako účinný prostriedok dezinfekcie pitnej a bazénovej vody.

chlór

Chlór ako prostriedok dezinfekcie vody Chlorácia je dávkovanie plynného chlóru, chlórnanu sodného, alebo vápenatého do vody. Chlór ako prostriedok dezinfekcie sa požíva takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Veľkosť dávky chlóru závisí od zloženia vody (spotrebe chlóru) a na dezinfekčných limitoch. Chlór je najrozšírenejšia

Zdravotné riziká z vody

Zdravotné riziká z vody

Zdravotné riziká z vody Pitná voda môže byť v prípade mikrobiologickej kontaminácie faktorom prenosu infekčných ochorení. Vodou sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, najmä brušného týfusu, bakteriálnej dyzentérie, cholery, antraxu, leptospiróz, vírusovej hepatitídy A, enteroviróz, parazitárnych a iných ochorení. K najčastejšie šíreným

Kvalita vody

Kvalita vody

Kvalita vody Voda je najrozšírenejšou základnou látkou dôležitou pre celkové fungovanie života na Zemi, ale čistá pitná voda je nevyhnutná pre život človeka a je najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. V organizme plní veľa fyziologických funkcií, má nezastupiteľnú funkciu v osobnej hygiene človeka (umývanie,